Березнегуватська громада
Миколаївська область, Баштанський район

Оголошення про конкурс на зайняття посади керівника Комунального некомерційного підприємства «Березнегуватська центральна районна лікарня» Березнегуватської селищної ради

Дата: 28.08.2021 08:18
Кількість переглядів: 308

Правові підстави проведення конкурсу: Конституція України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Постанова КМУ від 27.12.2017 р. №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників ВИПУСК 78 Охорона здоров’я»,затверджений міністерством охорони здоров’я України від 29.03.2002 р. №117, Постанова КМУ від 21.08.2019 р. №792 «Про затвердження Порядку укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення сесії Березнегуватської селищної ради від 17.06.2021 №7 Про внесення змін до рішення селищної ради від 26 травня 2021 року №12 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника закладу охорони здоров’я, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Березнегуватської селищної ради»,від 26 серпня 2021  №57 «Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на посаду директора Комунального некомерційного підприємства « Березнегуватська центральна районна лікарня» Березнегуватської селищної ради

 

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Березнегуватська центральна районна лікарня» Березнегуватської селищної ради

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 56203, Миколаївська область, смтБерезнегувате, вул. Лермонтова, 1.

Основні напрями діяльності закладу: код КВЕД 86.10 «Діяльність лікарняних закладів» - основний. Згідно Статуту основними напрямами діяльності Підприємства є:забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання медичних послуг в порядку і обсягах , встановлених чинним законодавством.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • Створення разом із Засновником умов,необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організацію належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом, ефективне використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 • Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі послуг первинної та вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хвороб, травм, отруєнь та інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;
 • Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги( спеціалізована медична практика), медичної реабілітації;
 • Організація надання пацієнтам у разі необхідності медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку встановленому чинним законодавством;
 • Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • Направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • Проведення профілактичних медичних оглядів;
 • Проведення діяльності,пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів-провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, відпуску, використання, знищення наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ), прекурсорів (списку 1 таблиці ІV та списку 2 таблиці ІV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» згідно ліцензії Державного комітету України з питань контролю за наркотиками.
 • Проведення переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
 • Організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, засідань «круглих столів», семінарів тощо;
 • Навчально-методична та дослідницька робота;
 • Провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством України;
 • Здійснення іншої не забороненої чинним законодавством діяльності,необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

 

Статут закладу

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу

Структура закладу

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 31серпня 2021 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 15вересня 2021 року (включно).

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: 56203, Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, смтБерезнегувате, Соборно-Миколаївська площа, буд. 10

.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

05168-91805 berezenslrada@meta.ua

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

 1) копія паспорта громадянина України;

 2) письмова    заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я,     затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2017 р. №1094 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-п#Text);

  Письмова заява про участь у конкурсі.doc

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія (у випадках, визначених законодавством);

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2017 р. №1094;

Згода на обробку персональних даних.doc

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі. Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2017 р. №1094;

Попередження.docx

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2017 р. №1094;

Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів.doc

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента: вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи на керівних посадах – не менше 5 років.

Умови оплати праці: згідно чинного законодавства, керуючись Постановою КМУ від 19.05.1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» (зі змінами). З керівником укладається контракт за типовою формою згідно Постанови КМУ від 21.08.2019 р. № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».

 

Місце проведення конкурсу: Миколаївська  обл., смт. Березнегувате, Соборно-Миколаївська площа, 10.

Дата та час проведення конкурсу: 16 вересня 2021 року о 14:00 годині


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано